English version

LISA.lims - Seznam referencí

Stavební materiály

Chemický prùmysl

Servisní Laboratoøe

Energetika / Hornictví / Likvidace odpadu / Zásobování 

Infrastruktura

Potraviny / Krmivo / Nápoje

Jaderná technologie

Petrochemie / Zpracování ropy

Farmacie / Kosmetika

Veøejný sektor

Oceláøský prùmysl